Трансфузионна хематология

Трансфузионна хематологияТрансфузионната  хематология  е  медицинска  специалност,  която представлява съвкупност от организирани дейности за организация на безвъзмездното и доброволно кръводаряване, вземане, диагностика, преработване, контрол, съхранение, разпределение и клинично приложение на кръвта, кръвните съставки и плазмените продукти.

Трансфузионната хематология се занимава с планиране и осигуряване на медицинските нужди на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите с легла с кръв и кръвни съставки при нормални и бедствени ситуации, имунохематологична диагностика на пациенти, трансфузионен надзор.

Трансфузионната хематология е специалност с интердисциплинарен характер, взаимодействащ с всички останали медицински специалности.

Специалистите по трансфузионна хематология трябва да могат да осигурят максимална ефективност и безопасност за донорите и реципиентите, за всяка трансфузионна процедура и да могат да отговарят за планирането и организацията на вземане, преработка, съхранение, експедиране и оптимално използване на кръв и кръвни продукти под контролирана схема за осигуряване на качество.

Add a Comment