Микробиологията (от гръцки μικρός – „малък“, βίος – „живот“ и λόγος – „слово“, „учение“) е самостоятелна биологична наука. Тя изучава най-малките живи същества на нашата планета – микроорганизмите. Както повечето биологични науки, микробиологията се дели на обща и специална. Основните направления в общата микробиология са морфология – изучава състава и строежа на телата на микроорганизмите;