Анестезиология (от древногръцкия Ἀν – отрицателна представка, αἴσθησις – чувствителност и λόγος – учение) – клон на медицината, който се занимава със средствата и методите за осигуряване на анестезия. Или загуба на чувствителност, включително болка в различни състояния, травми, хирургични процедури. Анестезиологията е тясно свързана с реанимация. От своя страна анестезиологът трябва да отговоря на