Фармакологията (от гръцки: φάρμακον, фармакон – медикамент и λόγος, логос – наука) е дял на медицината , химията и биологията, който изучава действието и употребата на лекарствата. Фармакологията е интегрална клинична специалност, която има своите характерни методични приоритети и особености. Фармакологията е научен подход за получаване на познания и изработване на умения за провеждане на