Трансфузионната  хематология  е  медицинска  специалност,  която представлява съвкупност от организирани дейности за организация на безвъзмездното и доброволно кръводаряване, вземане, диагностика, преработване, контрол, съхранение, разпределение и клинично приложение на кръвта, кръвните съставки и плазмените продукти. Трансфузионната хематология се занимава с планиране и осигуряване на медицинските нужди на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите с легла