Медицинската онкология (химиотерапия) – една от най-бързо развиващите се сфери на медицинското познание и наука, което от своя страна налага непрекъснатото усъвършенстване на професионалните знания и умения. Медицинската онкология е самостоятелна специалност, изключително специфична и сложна като обем и информация. Тя се нарича по традиция и за краткост химиотерапия. Химиотерапията води началото си от двете