Клинична токсикология е дял от медицината, който изучава състава и свойствата на отровните за човека вещества, механизмите за възникване и протичане на отравянията при човека, клиничните и патологоанатомичните признаци на различните отравяния, антидотите, начините за лечение на отравянията, начините за предпазване на човека от отравяния. Лекарят по клинична токсикология има познания по химия, биохимия, медицина,