Клинична имунология е медицинско направление, взаимодействащо с всички останали медицински специалности. В същото време специфичността на методите на имунологията определят някои специфични характеристики на общата й нормативна база. Клиничната имунология изучава имунната система на човека в норма и патология – специфичен диагностичен процес, основан на данните от анамнезата, сегашното състояние и приложеното до момента лечение,