Висцерална хирургия е част от хирургията и изисква придобиването на многопосочни и всеобхватни познания, даващи право на практическа дейност в областта на общата, на спешната хирургия и на голяма част от коремните операции. Хирургът обаче трябва да получи допълнително обучение, за да овладее нарастващ брой сложни операции в хирургията на панкреаса, черния дроб, жлъчната система,