Вирусологията (от лат. virus – отрова и logos – наука) е наука, която пряко се занимава с изучаването на вирусите. Вирусологията изследва точните механизми и начин на функциониране на вирусите в живата клетка. Вирусологията е млада наука, която се развива паралелно с развитието на молекулярната биология. През последните 10 години самата наука бележи забележителен успех,