Вирусология

Вирусологията (от лат. virus – отрова и logos – наука) е наука, която пряко се занимава с изучаването на вирусите. Вирусологията изследва точните механизми и начин на функциониране на вирусите в живата клетка. Вирусологията е млада наука, която се развива паралелно с развитието на молекулярната биология. През последните 10 години самата наука бележи забележителен успех,

Артроскопска хирургия

Артроскопска хирургия е минимално инвазивна хирургична процедура, която се извършва с помощта на артроскоп. Той се вкарва в ставата през малък разрез. Артроскопска процедура може да се извърши или за да се оцени, или за да се извърши лечение на много ортопедични състояния. Прилага се при диагностика и лечение на остри и хронични възпалителни заболявания,

Анестезиология и реанимация

Анестезиология и реанимация е наука, която се фокусира върху проблемите на общаТа анестезия в хирургията, интензивни грижи и реанимация. Реанимация (лат. reanimatio – „оживяване“, „връщане към живот“) е първа помощ, спешна процедура на сърдечен масаж и изкуствено дишане при установяване на (внезапна) загуба на съзнание поради спиране на кръвообращението или дишането (или и двете). Може

Акушерство и гинекология

Акушерство и гинекология – това е медико-биологична наука. Тя изучава оплождането, бременността и раждането при жената. Освен това акушерството и гинекологията се занимава с устройството, функциите и заболяванията на женската полова система през периода на бременност, раждане и кърмене; болестите по новородените и заболяванията на млечната жлеза. Терминът „акушерство“ произлиза от френската дума „Accoucher“ –