Физикална и рехабилитационна медицина

Физикална и рехабилитационна медицина

Физикална и рехабилитационна медицина е клинична медицинска специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която изучава биологичното въздействие на естествените и преформираните физикални фактори върху човешкия организъм и ги прилага за нуждите на профилактиката – с естествени  и преформирани физикални фактори или диагностиката – с преформирани физикални фактори, инструментални и мануални методи и тестове.

Може да бъде приложена и в терапията – с подбор на подходящи естествени и/или преформирани физикални фактори, самостоятелно или в комбинация с фармакологични и други средства от медицинската практика според вида и фазата на основното заболяване и съпътстващите заболявания, както и в медицинската рехабилитация – за постигане на максимална функционална годност и успешна ресоциализация на хората с увреждания и застрашени от инвалидизация лица.

Задачата на физикалната и рехабилитационната медицина в преморбидния период е да стимулира общата реактивност и закаляване на организма в рамките на провежданите профилактични и рекреационни мероприятия. Също така в условията на острата фаза да подпомогне медико-биологичното възстановявяване и профилактика на усложненията.

Физикалната и рехабилитационна медицина се използва и във възстановителната фаза за осигуряване на максимално функционално възстановяване и ефективна ресоциализация. Също така може да има ползва при всички фази на възстановителния процес: като оценка и проследяване на ефекта от приложеното комплексно лечение и рехабилитация; оценка на рехабилитационния потенциал; осигуряване качество на живот на заболелите чрез навременен, компетентен и правилен подбор на средства и методи от специализираната медицинска практика.

Add a Comment