Фармакология

Фармакология

Фармакологията (от гръцки: φάρμακον, фармакон – медикамент и λόγος, логос – наука) е дял на медицината , химията и биологията, който изучава действието и употребата на лекарствата.

Фармакологията е интегрална клинична специалност, която има своите характерни методични приоритети и особености.

Фармакологията е научен подход за получаване на познания и изработване на умения за провеждане на индивидуализирана, оптимизирана, ефективна и безопасна лекарствена терапия.

Фармакологията обезпечава провеждане на научно-клинични проучвания, чиито резултати стоят в основата на терапията, основана на доказателства.

Тя подготвя лекари и специалисти по клинични дисциплини, в това число и общопрактикуващи лекари, да избират рационално лекарствените продукти с оглед провеждане на ефикасна и ефективна и с нисък риск за болния терапия.

Специалистите по фармакология получават теоретична подготовка относно лекарственото действие и лекарствен ефект; рецепторни механизми на лекарственото действие; понятие за рецептор, лиганд, афинитет, вътрешна активност; нерецепторни механизми за лекарственото действие; видове лекарствени ефекти според тяхната насоченост, характер, терапевтична целесъобразност.

Те имат информативна стойност на експерименталните данни за оценка на фармакотерапевтичната активност при човека, като се цели изработване на критично отношение към екстраполиране на експериментални данни върху хора с оглед въвеждане на нови активно-биологични вещества в терапевтичната практика.

Обхватът на фармакологята е много широк. Тя включва изследване на влиянието вещества върху биологичните системи, с различна сложност – от целия организъм към индивидуални клетки, до промени в биологичната система, причинени от химикали.

Както биомедицинските науки, фармакологията е тясно свързана с различни области като експериментална и практическа медицина. Така че, фармакологията има голямо влияние върху развитието на много други биомедицинска дисциплини, особено физиологията и биохимията.

Add a Comment