Трудова медицина

Трудова медицинаТрудовата медицина е наука за предвиждане, разпознаване, оценка, контрол на условията на работното място, които могат да причинят вреда на работещите или заболяване.

Трудовата медицина е и един от аспектите на превантивната медицина, като нейната цел е да се предотвратят професионалните болести и трудовите злополуки.

Тя използва мониторинг на работна/околната среда и аналитични методи за откриване на степента на излагане на опасности на работещите по време на трудовия процес. Използва инженерингови методи, трудовата практика за управление и други методи за контрол на потенциалните рискове за здравето.

Ефективното управление на безопасността на работещите и тяхното здраве е решаващ фактор за намаляване на степента и тежестта на трудовите злополуки и заболявания, както и свързаните с тях разходи.

Трудова медицина в България се занимава с документация и дейности, които са задължение на собственика на всяко едно юридическо лице, за да е изряден той пред Министерството на труда и социалната политика и техния контролен орган — Инспекцията по труда.

Службата по трудова медицина не е лечебно заведение по смисъла на българския закон и няма право да се занимава с лечебна или диагностична дейност, т.е. няма право да „прави прегледи“.

Лекарите по хигиена на труда преминават през преквалификация, за да покрият изискванията на специалността „Трудова медицина“.

Като медицинска специалност с превантивна насоченост, трудовата медицина отговаря на международните регулации за специалността и изисква от лекарите задълбочени познания по клинични умения; законодателство; здраве и околна среда; преценка на трудоспособност и интеграция на инвалиди; токсикология; разпознаване, оценка и контрол на риска; подготовка за бедствия и аварии.

Add a Comment