Съдова хирургия

Съдова хирургияСъдовата хирургия е специалност, която изучава причините за възникването  на  съдовите  заболявания, като  използва  съвременните неинвазивни и инвазивни методи за диагностика.

Тя прилага консервативни и оперативни методи за лечение, ендоваскуларни и ендоскопски методи за лечение на съдовите заболявания.

Компетенциите и уменията на съдовия хирург му позволяват да определя както стратегията, така тактиката на комплексното лечение на съдовите заболявания.

Специалистите по съдова хирургия трябва да познават етиопатогенезата на съдовите заболявания, да владеят в пълен обем съвременната диагностика (неинвазивна и инвазивна) и методите на лечение (консервативни, оперативни и ендоваскуларни) на заболяванията и травмите на съдовете на човешкото тяло.

Те имат задълбочени познания по обща и специална хирургия. Това е базисната подготовка за всеки хирург.

Add a Comment