Пневмология и фтизиатрия

Пневмология и фтизиатрияПневмология и фтизиатрия е медицинска специалност, която се занимава с болестите на дихателната система. Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт.

Предмет на дейност на пневмологията и фтизиатрията са медицинските грижи, специфичните аспекти на общественото здравеопазване; медицинската експертиза, консултативна и методична помощ.

Целта е изясняване и повлияване на физиологични и болестни състояния на дихателната система, резултат на първичното й ангажиране или последица на патология на други органи и системи.

В областта на пневмологията и фтизиатрията се осъществяват медицински грижи за:

• Всички спешни състояния в пневмологията и фтизиатрията;
• Болести, свързани с първично ангажиране на дихателната система;
• Състояния и болести, свързани с вторично засягане на дихателната система при друга основна патология;
• Късни белодробни усложнения след оперативни интервенции или травма.

В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват дейности, за ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата:

• Разпространение на здравни знания и промоция на здравето с акцент върху болести на дихателната система. Те се насочват към всички лица, обект на специализирани медицински грижи или към по-широк контингент от население.
• Предпазване от заболявания на целеви групи и техния контрол; скрининг и действия, целящи ограничаване разпространението на социално значими белодробни болести (туберкулоза, ХОББ, бронхиална астма, белодробни тумори и други), спиране на тютюнопушенето;
• Експертно мнение и предлагане на мерки за контрол на неблагоприятни въздействия на околната среда, предотвратяване развитието на усложнения или хронифициране на болестта при остра белодробна патология, предпазване / спиране прогресирането на белодробното увреждане при хронична белодробна патология.

 

Add a Comment