Микробиология

Микробиологията Микробиологията (от гръцки μικρός – „малък“, βίος – „живот“ и λόγος – „слово“, „учение“) е самостоятелна биологична наука. Тя изучава най-малките живи същества на нашата планета – микроорганизмите.

Както повечето биологични науки, микробиологията се дели на обща и специална.

Основните направления в общата микробиология са морфология – изучава състава и строежа на телата на микроорганизмите; физиология – изучава функциите на микроорганизмите (растеж, развитие, хранене, дишане, размножаване, обмяна на веществата и енергията); генетика – изучава наследствеността и изменчивостта при микроорганизмите; систематика (наричана още таксономия) – изучава видовото разнообразие на микроорганизмите; имунология – изучава взаимоотношенията между болестотворните микроорганизми и заразените от тях растения, животни, и хора.

Специалистите по микробиология добиват и практически навици и умения в лабораторната дейност, както и усвояване правилата за работа с използваната в микробиологичните лаборатории апаратура и пособия: микроскопи, центрифуги, термостати, автоклави, стерилизатори, ламинарни боксове и др.

Add a Comment