Комунална хигиена

Комунална хигиенаКомунална хигиена е основен раздел на хигиенната наука, който изучава факторите на жизнената среда, дефинира “безопасно” качество на околната среда и оценява риска за здравето на населението и отделни чувствителни групи при остра и хронична експозиция.

Нарича се и хигиена на околната среда или медицина на околната среда.

Комуналната хигиена изучава хигиенните фактори -атмосферен въздух, вода, почва, шум, околна температура и тяхното влияние върху здравето на човека в жилищата, обществените заведения и населените места.

Специалистът, квалифициран в областта на комуналната хигиена, трябва да може да анализира, съпоставя, интерпретира, обобщава и изготвя здравно-хигиенно заключение с препоръчителни мерки въз основа на данни от изследвания на отделните фактори на средата, разглеждани съгласно изискванията на конкретни закони и нормативни документи.

Add a Comment