Клинична имунология

имунологияКлинична имунология е медицинско направление, взаимодействащо с всички останали медицински специалности.

В същото време специфичността на методите на имунологията определят някои специфични характеристики на общата й нормативна база.

Клиничната имунология изучава имунната система на човека в норма и патология – специфичен диагностичен процес, основан на данните от анамнезата, сегашното състояние и приложеното до момента лечение, извършвани от лекар-клиничен имунолог, с цел определяне на предполагаемата диагноза и назначаване на необходимите изследвания. Освен това клиничната имунология изследва имунната система на човека при норма и патология чрез прилагането на специфични имунологични методи и тяхната интерпретация.

С клиничната имунология се определят индикациите за имуномодулираща терапия, лекарствено мониториране, мониториране на активността на болестния процес, засягащ имунната система.

Специалистът по клинична имунология определя и прогнозата на болестта.

Клиничната имунология е клинична и лабораторна медицинска специалност и научна дисциплина, занимаваща се с изучаването, диагнозата и лечението на болни със заболявания на имунната система или болестни процеси, настъпили в резултат на промени в имунологичните механизми, както и с имунологични манипулации, които са важна част от терапията или превенцията на дадена болест.

Add a Comment