Клинична хематология

Клиничната хематологияКлиничната хематология е специалност, която диагностицира и лекува заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система.

Клиничната хематология е специалност с интердисциплинарен характер, тясно свързана и взаимодействаща с всички останали медицински специалности, но със специфична методология и терапевтична дейност.

Основна цел на клиничната хематология е осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика, прогнозиране на хода на заболяването, адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение, проследяване, медицинска експертиза на работоспособността на пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на болните със заболяванията на кръвта и кръвотворните органи.

Add a Comment