Клинична токсикология

Клиничната токсикологияКлинична токсикология е дял от медицината, който изучава състава и свойствата на отровните за човека вещества, механизмите за възникване и протичане на отравянията при човека, клиничните и патологоанатомичните признаци на различните отравяния, антидотите, начините за лечение на отравянията, начините за предпазване на човека от отравяния.

Лекарят по клинична токсикология има познания по химия, биохимия, медицина, по статистика и биостатистика.

Работата в тази област налага специалистът – клиничен токсиколог, добре да познава деонтологичните проблеми в медицината поради специфичната особеност на болните, обслужвани в тази специалност, както и да има добра основа по вътрешни болести, детски болести, неврология и психиатрия, реаниматология. Да притежава логично асоциативно мислене, умение да взема бързо решение по отношение диагностично и терапевтично поведение, което е решаващо за овладяване на отравянията – остри и хронични.

Add a Comment