Детски болести

Детски болести

Детски болести е медицинска специалност, обект на която са децата от 0 до 18-годишна възраст. Тя се занимава с правилното физическо и нервно-психическо развитие на здравото дете; първичната и вторична профилактика на детските заболявания и промоция на здравето през целия период на детството; диагнозата и лечението на заболяванията в детската възраст.

Специалистът по детски болести трябва да има връзка с връзка с лекаря, наблюдавал протичането на бременността и антенаталното развитие на детето; наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическо развитие на детето; наблюдение и оценка на храненето на детето. Освен това трябва да се проследява повишаване на защитните сили на организма на детето чрез провеждане на всички задължителни имунизации съгласно Имунизационния календар; даване на указания за провеждане на препоръчителни имунизации; следене за правилния хигиенен режим на отглеждане; даване съвети за провеждане на специални закалителни процедури. Педиатърът трябва да наблюдава деца с прекарани остри тежки заболявания в рековалесцентния период.

Детската гастроентерология е раздел от общата педиатрия и изучава епидемиологията, етиологията, патогенезата, клиничните прояви, диагностиката, усложненията, профилактиката и лечението на гастроентерологичните заболявания в детска възраст.

Специалистът по детска гастроентерология се занимава с една сравнително нова специалност. Тя е неразделна част от познанията и диагностичните умения по педиатрия. Детската гастроентерология е клинична специалност, която обхваща всички отдели на стомашно-чревния тракт, черния дроб и панкреаса, както и връзката им с другите органи и системи в организма при деца от 0 до 18 години.

Детският гастроентеролог трябва да умее да снема пълна и точна анамнеза, да извършва подробно физикално изследване, да поставя предварителна диагноза, да съставя план на изследванията и да интерпретира получените резултати. След това да съставя съвременен терапевтичен план и да следи за неговото изпълнение.

Освен това трябва да познава индикациите, контраиндикациите, усложненията и интерпретацията на терапевтичните методи. Трябва да може да проследява диспансерно болните и да взема адекватни решения.

Детската кардиология е специалност, която се занимава със сърдечно-съдовите заболявания в детската възраст. Нарасналите диагностични възможности, както и напредъка на детската кардиохирургия поставят все по-високи изисквания пред детския кардиолог в областта на неинвазивните методи на изследване /ехокардиографията/, както и на инвазивните методи и особено интервентната кардиология.

Днес сложни интервентни процедури и операции се извършват рутинно в периода на новороденото и в ранна кърмаческа възраст.

Специалистите по детска кардиология трябва да могат да осигуряват възможно най-добри грижи за всеки пациент и адекватно отношение към пациента и неговите родители. Освен това трябва да могат да диагностицират своевременно всички сърдечно-съдовите заболявания в детската възраст, възможните усложнения, вкл. животозаплашващи състояния.

Детският кардиолог трябва да развие отговорно отношение към пациентите и да познава основните принципи на предродовата диагностика и да насочва към високоспециализирани центрове жени с висок риск.

Детската кардиология обхваща и границите, възможностите и показанията за извършване на различните методики за изследване на сърдечно-съдовата система.

Детската психиатрия е свързана традиционно с психиатрията за възрастни и се отделя като самостоятелна дисциплина успоредно с развитието на психиатрията, различните психотерапевтични школи, социалната психиатрия, както и големите постижения в невробиологията и психофармакологията.

Съвременните класификации отделят голямата част от детските психични разстройства в отделни рубрики предвид на възрастовата специфика, различието в психопатологичните прояви и протичането, прогнозата и терапевтичните интервенции.

През последните години нараства интересът към най-ранната възраст, ранните маркери на бъдещите клинични прояви на психиатрични разстройства, а от там – и на ранната превенцията на детското психично здраве.

Детската психиатрия е медицинска дисциплина за разпознаване, лечение и превенция на психичните разстройства при деца и юноши. Тя интегрира медицински с психологични, педагогични и социални познания.

Изисква знания относно различията между психопатологията в детска, юношеска и зряла възраст и характерните поведения и преживявания за отделни възрастови периоди на детството и юношеството, континуитета и дисконтинуитета на психичните разстройства.

Детската психиатрия е насочена към ранно диагностициране и навременна терапия на детските психиатрични разстройства, описани според критериите на международните психиатрични класификационни системи. Тези състояния са свързани със страдание, затрудняване на функционирането на детето и/или лоша прогноза, например, бъдеща инвалидизация, нарушения в растежа и развитието, риск за сигурността на детето или други хора, преждевременна смърт.

Практикуването на детската психиатрия предполага работа с деца, юноши, родители, семейства и професионалисти извън кръга на детските психиатри.

Детската ревматология се занимава с диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания. Болестите, които лекува, са реактивните артрити, ювенилен идиопатичен артрит, септични артрити. Диагностика и лечение на автоимунни възпалителни системни заболявания на съединителната тъкан също са част от детската ревматология. Такива са системният лупус еритематодес, ювенилен дерматомиозит, миозитите, склеродермията.

Специалистите по детска ревматология трябва да познават възрастовите анатомо-физиологични особености на всички системи и специално на двигателния апарат и съединителната тъкан, сърдечно-съдовата, дихателната и отделителната системи, както особеностите на имунната система във възрастов аспект. Освен това лекарят по детска ревматология трябва да може да изпълнява специализирани диагностични и лечебни задачи в областта на детската ревматология като своевременно поставяне на диагнозата на заболяванията в областта на детската ревматология; своевременно започване на адекватно лечение; умение правилно да тълкуват резултатите от клинико-лабораторните, хисто- химичните и имунологични изследвания в тяхната динамика.

Детската хирургия е самостоятелна специалност, клон на общата хирургия, която се занимава с лечението на вродени и придобити заболявания, характерни за детската възраст от раждането до навършването на 18 години.

Детските хирургични болести и тяхното лечение имат своя особена специфика, която изисква те да бъдат лекувани от специално обучен детски хирург. Детето често не може да каже какво го боли. То не може да отговори на медицинските въпроси, и често не може да бъде търпеливо и кооперативно по време на изследването. За да постигне отлични резултати от лечението детският хирург работи съвместно с акушер- гинеколози, неонатолози и педиатри, с което осигурява най-добрите възможности за лечението на хирургично болното дете.

Обект на дейност на детската хирургия са новороденото (аномалии на храносмилателния и уро-гениталния тракт, аномалии на белия дроб и сърцето, аномалии на опорно-двигателната система), детските злокачествени тумори, придобити спешни заболявания (неонатален илеус и перитонит, инвагинация, остър апендицит, изолирана или съчетана травма, гнойни белодробни процеси, болести на паренхимните органи, възпалителни заболявания на костите и меките тъкани), хернии и заболявания на тестиса.

Да оперираш дете изисква не само финес и сръчност, не само общи познания или универсална подготовка. Необходимо е продължителен стаж и себеотдаване, проникновено разбиране на детската душа, възможности за равноправен контакт с детето. Операцията на едно дете изисква наличието на добре обучен и сработен екип – хирурзи, анестезиолог, реаниматор, операционни и анестезиологични сестри. Децата се лекуват от екип компетентни професионалисти в специализирани клиники и отделения.

Детската пневмология и фтизиатрия лекува заболяванията на бронхобелодробната система в детска възраст. Те съставляват неизменно 2/3 от общата заболеваемост сред децата. Успоредно с неспецифичните белодробни заболявания значителен ръст бележат и различните форми на първична туберкулоза сред детско юношеското население. Тенденцията за нарастване заболеваемостта, както и формиране на хронични процеси в детско-юношеската възраст, е създавала предпоставки за оформянето и създаване на специалността „Детска пневмология и фтизиатрия.”

Най-добрата  профилактика на хроничните процеси в бронхобелодробната система е способността за ранна диагностика, своевременно и правилно провеждано лечение. Специалист, който притежава знания и умения за диагностициране, лечение и профилактика белодробните болести, включително и белодробна туберкулоза, на болни и здрави и деца, трябва да завърши „Детска пневмология и фтизиатрия”.

Лекарят по „Детска пневмология и фтизиатрия” трябва да може да диагностицира и лекува правилно и самостоятелно, да извършва компетентна и задълбочена консултативна помощ в областта на детската пневмология и фтизиатрия, както в специализираните клинични болници, отделения, кабинети, така и в общо педиатричните заведения/отделения/ и да развива и усъвършенства самостоятелно и чрез участие в специализации, конкурси, и курсове квалификация в областта на детската пневмология и фтизиатрия.

Детската гастроентерология е раздел от общата педиатрия и изучава епидемиологията, етиологията, патогенезата, клиничните прояви, диагностиката, усложненията, профилактиката и лечението на гастроентерологичните заболявания в детска възраст.

Специалистът по детска гастроентерология се занимава с една сравнително нова специалност. Тя е неразделна част от познанията и диагностичните умения по педиатрия. Детската гастроентерология е клинична специалност, която обхваща всички отдели на стомашно-чревния тракт, черния дроб и панкреаса, както и връзката им с другите органи и системи в организма при деца от 0 до 18 години.

Детският гастроентеролог трябва да умее да снема пълна и точна анамнеза, да извършва подробно физикално изследване, да поставя предварителна диагноза, да съставя план на изследванията и да интерпретира получените резултати. След това да съставя съвременен терапевтичен план и да следи за неговото изпълнение.

Освен това трябва да познава индикациите, контраиндикациите, усложненията и интерпретацията на терапевтичните методи. Трябва да може да проследява диспансерно болните и да взема адекватни решения.

Детската кардиология е специалност, която се занимава със сърдечно-съдовите заболявания в детската възраст. Нарасналите диагностични възможности, както и напредъка на детската кардиохирургия поставят все по-високи изисквания пред детския кардиолог в областта на неинвазивните методи на изследване /ехокардиографията/, както и на инвазивните методи и особено интервентната кардиология.

Днес сложни интервентни процедури и операции се извършват рутинно в периода на новороденото и в ранна кърмаческа възраст.

Специалистите по детска кардиология трябва да могат да осигуряват възможно най-добри грижи за всеки пациент и адекватно отношение към пациента и неговите родители. Освен това трябва да могат да диагностицират своевременно всички сърдечно-съдовите заболявания в детската възраст, възможните усложнения, вкл. животозаплашващи състояния.

Детският кардиолог трябва да развие отговорно отношение към пациентите и да познава основните принципи на предродовата диагностика и да насочва към високоспециализирани центрове жени с висок риск.

Детската кардиология обхваща и границите, възможностите и показанията за извършване на различните методики за изследване на сърдечно-съдовата система.

Детската клинична хематология и онкология (ДКХО) е самостоятелна медицинскаспециалност, занимаваща се с болестите на кръвта /доброкачествени и злокачествени/ исолидните тумори при децата от 0 до 18-годишна възраст.

Специалистът по ДКХО трябва да може да разчита и интерпретира периферна кръвна картина; да извършва костно-мозъчна и лумбална (диагностична и терапевтична) пункции и да може да оценява цитологичната находка.

Освен това ДКХО обхваща и извършването на трепанобиопсия, на тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) на лимфен, изследвания като ехография, рентгенография, КАТ, ЯМР, сцинтиграфски методи

Лекарят по ДКХО трябва да може да диагностицира своевременно онкохематологичните заболявания в детскатавъзраст и техните усложнения. При сложни и трудни за диагноза или лечение случаи, да организира на място високоспециализирана консултация или своевременно да насочва за хоспитализация към съответните специализираницентрове.

Детската ендокринология и обмяна на веществата е част от общата педиатрия и изучава разпространението, етиологията, патогенезата,клиничната проява, диагностиката, усложненията, профилактиката илечението на ендокринните заболявания и нарушенията в обмяната навеществата в детската възраст.

Специалистите по детска ендокринология и обмяна на веществата трябва да имат задълбочени познание по ендокринология и болести на обмяната.

Лекарите по детска ендокринология и обмяна на веществата поставят основана на доказателства диагноза и назначават съвременно лечение на ендокринните и метаболитнизаболявания на детето. Освен това те трябва да осъществяват съвременна профилактика и рехабилитация.

Важно предимство за даден специалист по детска ендокринология и обмяна на веществата е да бъде медицински експерт във всички особености на диагнозата илечението на ендокринните и обменни заболявания.

Детската дентална медицина е част от общата дентална медицина. Специалистът по детска дентална медицина трябва да има компетенции в диагностиката, профилактиката и лечението на оралните заболявания в детска възраст.

Затова е необходимо да има познания по оралните заболявания, заболяванията на твърдите зъбни тъкани (кариес и некариозни заболявания), зъбната пулпа и периодонциума на постоянните зъби, заболяванията, засягащи пародонта и периимплантните тъкани, всички хирургични заболявания на устната кухина и асоциираните с тях заболявания на челюстите и лицево-челюстната област и протетичната дентална медицина.

Лекарят по детска дентална медицина трябва да може да  познава причините и механизмите за възникване на оралните заболявания, да познава спецификата на биологичните и патофизиологични процеси в устата в детска възраст, да има компетенцията да диагностицира оралните заболявания в детска възраст, да открива симптомите на синдроми засягащи общото здраве на детето и да има знанията и уменията да лекува най-честите заболявания в детска възраст.

Детската неврология е клинична дисциплина  – “неврология на детето”. Детската неврология изисква добро познаване на анатомията, физиологията, патофизиологията и патоморфологията на нервната система по време на детското развитие.

За детската възраст са характерни редица групи заболявания като наследствени, вродени малформации на нервната система, дизметаболитни енцефалопатии, нервно-мускулни заболявания, епилепсия и епилептични синдроми, неепилептични пароксизмални състояния, определени видове енцефалити и тумори, уврежданията в резултат на родова асфиксия и родова травма.

Детската неврология налага прилагането на специфични неврологични методи на изследване, изграждане на клинична подготовка за топична диагностика на неврологични синдроми, интерпретация на резултати от специфични невроизобразяващи и функционални методики (ЕЕГ, ЕМГ, компютърна томография, магнитнорезонансна томография на мозъка, екстракраниална и транскраниална доплерова сонография, мозъчна ангиография, предизвикани мозъчно стволови и зрителни потенциали и др.).

Детската неврология е медицинска дисциплина за нормалното или абнормно развитие на централната и периферна нервна система в детската и юношеската възраст, диагностиката и лечението на неврологичните заболявания в тази възраст.

Лекарите със специалност детска неврология трябва да познават, диагностицират и лекуват общата соматична патология в детската възраст, поради което преминават обучение по обща педиатрия за заболяванията на дихателната, сърдечно-съдовата, отделитечната, гастроинтестиналната, ендокринната система.

Детската нефрология и хемодиализа е раздел от педиатрията. В интерес на грижите за болните деца, научната дейност и обучението детската нефрология е приета за отделна педиатрична специалност.

Детският нефролог е педиатър, специализирал в областта на диагностиката, профилактиката и лечението на деца с бъбречни заболявания и бъбречна недостатъчност. Той владее методите на извънбъбречно очистване на кръвта при деца с терминална бъбречна недостатъчност, както и постоперативното проследяване и лечение на болните след бъбречна трансплантация.

Детската нефрология и хемодиализа е клинична специалност, която изучава етиологията, патофизиологията, патоанатомията, клиниката, диагностиката, превенцията и лечението на бъбречните заболявания в детската възраст.

Детският нефролог трябва да владее снемането на анамнеза и обективен статус на деца с бъбречни заболявания, да интерпретира резултатите от образната диагностика на отделителната система, да е запознат с бъбречната хистопатология и да я интерпретира, да може да прилага методите за функционална диагностика на отделителната система. Той трябва да познава и да прилага съвременните схеми за лечение на заболяванията на отделителната система, включително гломерулните и тубуларните нарушения, нарушенията на водно-електролитната и алкално-киселинната обмяна, артериалната хипертония.

Add a Comment