Биохимия

БиохимияБиохимията представлява изследване на химическия състав на живите клетки и организми и химически процеси. Терминът „биохимия“ се появява през 1903 г., като е въведен от немския химик Карл Науберг. Това е сравнително млада наука, която е в пресечната точка на биологията и химията.

Възникнала като наука за химията на живота в края на XIX век, биохимията е различно от органичната химия, която разглежда само тези вещества и химични реакции, протичащи в живите организми, особено в живата клетка. Биохимията обхваща също много области на клетъчната биология и включва молекулярната биология. Молекулярните биолози работят предимно с нуклеинови киселини, проучване на структурата и функцията, а биохимици – те насочват изследванията си към протеините, ензими, които катализират биохимични реакции.

Биохимията като самостоятелна наука се е формирала преди около 100 години, но биохимичните процеси са използвани в древността, без дори хората да знае това.

От края на ХХ век биохимията използва методи за молекулярна и клетъчна биология. През последните десетилетия се наблюдава голямо развитие в областта на компютърна симулация. Тази техника позволява да се изследват свойствата на биомолекулите, когато не е възможно (или много трудно) да се проведе пряк експеримент. Техниката се основава на компютърна програма, която позволява да се визуализира структурата на биомолекулите.

Add a Comment